Aktualności PTP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem profesjonalnym,
ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa
zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu. Towarzystwo powstało w roku 1957.

PTP jest towarzystwem profesjonalnym, naukowym i posiada osobowość prawną
Swoją działalność opiera na statucie.

Najwyższą władzą PTP jest Krajowy Zjazd Delegatów.
Zjazdy odbywają się co 4 lata. Ostatni odbył się w listopadzie 2013 roku w Warszawie, który określił główne kierunki działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego tj.:
 1. aktywizacja pielęgniarek na rzecz samorealizacji oraz kreowania tożsamości zawodowej, ,
 2. zwiększanie liczby członków Towarzystwa,
 3. podnoszenie kwalifikacji członków,
 4. organizowanie doskonalenia zawodowego przed i podyplomowego,
 5. pełnienie wiodącej roli jako pioniera innowacji w pielęgniarstwie klinicznym, edukacji i nauce,
 6. tworzenie płaszczyzny współpracy stowarzyszeń pielęgniarskich, łączenie działań na rzecz pielęgniarstwa,
 7. współpraca z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą,
 8. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i bezpieczeństwa pacjentów (uchwała XV KZD)
Towarzystwo powołuje oddziały terenowe, których obecnie jest 17. W skład oddziałów
wchodzą koła, które działają na poziomie szpitali, uczelni, a ich zadania i cele
wyznaczają potrzeby środowiska pielęgniarskiego.

Koło Terenowe PTP w Mikołowie istnieje od roku 1974 .
Jego założycielką była ówczesna naczelna pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie Anna Osiadacz.
Koło liczyło wówczas 50 członkiń.
W latach kolejnych Koło Terenowe w Mikołowie zwiększało liczbę członków, która wahała się pomiędzy 300 - 160.
Siedziba Koła znajduje się w Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 2.
Koło liczy obecnie 65 członków ( stan na 31.12.2015 ).
Zapraszamy serdecznie pielęgniarki z terenu powiatu mikołowskiego do wstąpienia do PTP. Składka członkowska wynosi 7 złotych/miesiąc. W załączeniu wzór deklaracji.

Zarząd Koła Terenowego PTP w Mikołowie na lata 2017-2021 przedstawia się następująco
 • Krybus Sylwia - Przewodnicząca
 • Wójcik Renata - Wiceprzewodnicząca
 • Rochel Małgorzata - Sekretarz
 • Kubica Barbara - Skarbnik
 • Kania Anna - członek

 • Skład Komisji Rewizyjnej :
 • Musioł Ewa - przewodnicząca
 • Głos Anna – sekretarz
 • Marcisz Krystyna – członek

 • sparawozdania merytorycznego za rok 2016.
  sparawozdania merytorycznego z lat 2013-2017.

  Czekamy na propozycje z państwa strony dotyczące tematyki szkoleń, spotkań , konferencji .
  Propozycje można przesyłać na adresy mailowe:
  mrochel@szpital-mikolow.com.pl
  bkubica@szpital-mikolow.com.pl


  Aktualności

  W dniu 20 grudnia 2011 odbyło się spotkanie wigilijne dla emerytowanych członkiń PTP. W miłej, ciepłej atmosferze dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nadchodzącym Roku.Prawie domowy klimat był zapewniony przez pyszne ciasto i świetną kawę.Spotkanie było okazją do pogawędek, wspomnień, wzruszeń, a przypominać będą go załączone zdjęcia.
  W dniu 6.06.2011 odbyło sie spotkanie integracyjne dla członków Koła Terenowego PTP w Mikołowie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.
  Spotkaliśmy się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, gdzie bawiliśmy sie na kręgielni. Zabawa była bardzo udana, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach.
  ×
  INFORMACJA DLA PACJENTÓW
  CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.