Staże i praktyki zawodowe

Wszelkie inne szczegóły związane z zajęciami praktycznymi można uzyskać u opiekuna praktyk (tj. Ordynatora, Naczelnej Pielęgniarki lub Kierownika danej komórki organizacyjnej).

Staże i praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego

W Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego dla studentów / uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego:

 • podanie o przyjęcie na praktykę,
 • umowa w 2 egz. o odbycie praktyki / stażu,
 • imienne lub zbiorcze skierowanie z Uczelni kierującej oraz program praktyki,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, inne badania wskazane przez spółkę,
 • ubezpieczenie OC, NNW obejmujące ryzyko ekspozycji na zakażenia,
 • oświadczenie o pokryciu ewentualnych kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia NNW,
 • potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 123zł. brutto wynikającej ze zużywania środków ochrony indywidualnej podczas realizowania praktyk (wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w zakładce „Ogłoszenia”), na numer konta bankowego: MBS  50 8436 0003 0000 0026 6251 0010
 • dodatkowo studenci, którzy realizować będą praktyki w Oddziale ginekologiczno – położniczym, Oddziale noworodkowym, Poradni dla dzieci zobowiązani są do przedłożenia:
  • zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego obejmującego przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, art. 189a i 207 Kodeksu Karnego, przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego 

  • wyciągu z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Osoba odbywająca praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne zobowiązana jest do posiadania we własnym zakresie:

 • ochronne ubranie medyczne w przypadku odbywania praktyk w komórkach medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o.

Krok po kroku…

 1. Złożenie w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi podania (dokument do pobrania poniżej na stronie) skierowanego do Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie
  Sp. z o. o. zawierającego:
  • imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu kontaktowego osoby zainteresowanej odbywaniem praktyki zawodowej,
  • nazwę Uczelni / Jednostki kierującej,
  • proponowany termin i miejsce odbywania praktyki zawodowej,
  • zakres praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in. (np. praktyka pielęgniarska, lekarska, zajęcia stażowe, itp.).
  • dodatkowo studenci, którzy realizować będą praktyki w Oddziale ginekologiczno – położniczym, Oddziale noworodkowym, Poradni dla dzieci zobowiązani są do przedłożenia:
   • zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego obejmującego przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, art. 189a i 207 Kodeksu Karnego, przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego 

   • wyciągu z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Istnieje możliwość przesłania podania drogą mailową na adres: praktyki@szpital-mikolow.com.pl

Osoba ubiegająca się o praktykę dołącza do podania przygotowaną przez uczelnię umowę, jeśli jest w jej posiadaniu na etapie składania podania, w przeciwnym razie umowę należy dostarczyć w późniejszym terminie, jednakże nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia praktyk.

 1. Podanie zostanie zaopiniowane przez Ordynatora, Naczelną Pielęgniarkę lub Kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie odbywana praktyka zawodowa. Po wstępnej akceptacji zgodę na odbywanie praktyki wydaje Prezes Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie.
 1. W przypadku wyrażenia zgody na odbywanie praktyki zawodowej podanie należy uzupełnić o następujące dokumenty:
 • umowę w 2 egzemplarzach (jeśli nie została złożona łącznie z podaniem),
 • skierowanie z Uczelni kierującej na praktykę,
 • program praktyki,
 • aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
 • inne badania wskazane przez Centrum Zdrowia,
 • ubezpieczenie OC, NNW obejmujące ryzyko ekspozycji na zakażenia,
 • oświadczenie o pokryciu ewentualnych kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia NNW (dokument do pobrania poniżej na stronie),
 • potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 123zł. brutto wynikającej ze zużywania środków ochrony indywidualnej podczas realizowania praktyk (wg cennika zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w zakładce „Ogłoszenia”).
 1. Umowa w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych zostanie podpisana przez Prezesa Zarządu Spółki i 1 egz. umowy zostanie przekazany osobie odbywającej praktykę / staż celem przekazania do Uczelni kierującej.
 1. Praktyka / staż może rozpocząć się dopiero po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów przez studenta tzn. złożenia kompletu aktualnych dokumentów.
 2. W ustalonym terminie student zgłasza się o godz. 8:00 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, gdzie zostaje skierowany na wstępne szkolenie bhp, szkolenie z zakresu epidemiologii oraz zostaje zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Spółce. Po zakończonych szkoleniach student zostaje skierowany do wskazanego wcześniej opiekuna praktyki, u którego odbywa szkolenie stanowiskowe. Dopiero po jego zakończeniu student może pod nadzorem opiekuna rozpocząć czynności związane z przedmiotem praktyki.
 3. Wszelkie inne szczegóły związane z zajęciami praktycznymi można uzyskać u opiekuna praktyk (tj. Ordynator, Naczelną Pielęgniarkę i Położne lub Kierownik danej komórki organizacyjnej).

Dokumenty do pobrania:

W momencie zawarcia przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Umowy w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią / Jednostką kierującą oraz po spełnieniu wymagań wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej, zajęcia praktyczne zostaną zrealizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem (programem praktyk).

Student skierowany na praktykę jest zobowiązany do przestrzegania zasad i wytycznych obowiązujących w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o., przepisów o ochronie danych osobowych, zasad etyki zawodowej oraz zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Polecenia związane z programem praktyk winien wykonywać według wskazówek osoby nadzorującej przebieg tej praktyki z ramienia spółki.

Zapytania dotyczące praktyk należy kierować do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA GRUPY STUDENTÓW

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. organizuje również zajęcia dydaktyczne dla grup studentów. Aby nawiązać współpracę w tym zakresie należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Spółki podanie z określeniem zakresu, terminu oraz planowanej liczby słuchaczy w zajęciach dydaktycznych. Załącznikiem do podania powinien być wzór porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na podstawie złożonego podania zostanie umówione spotkanie z Prezesem Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. w sprawie omówienia szczegółów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych.

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem zajęć dydaktycznych dla grupy studentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi