Staże i praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego

W Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego dla studentów / uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia. Szpital Powiatowy funkcjonuje z wdrożonym i certyfikowanym system zarządzania jakością oraz dysponuje wyspecjalizowaną kadrą w specjalności chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, neonatologii, ginekologii i położnictwa.

Wymagania wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych
i innych form kształcenia praktycznego:

 • podanie o przyjęcie na praktykę ,
 • 2 egzemplarze porozumienia pomiędzy Centrum Zdrowia w Mikołowie a Uczelnią 1,
 • imienne lub zbiorcze skierowanie z Uczelni kierującej oraz program praktyki,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych2,
 • szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, inne badania wskazane przez Centrum Zdrowia2,
 • ubezpieczenie OC, NNW obejmujące ryzyko ekspozycji na zakażenia2,
 • oświadczenie o pokryciu ewentualnych kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia NNW ,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za praktykę (wg cennika)
 • ochronne ubranie medyczne w przypadku odbywania praktyk w komórkach medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Krok po kroku…

 1. Należy przygotować podanie skierowane do Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie
  Sp. z o.o. zawierające:
  • imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu kontaktowego osoby zainteresowanej odbywaniem praktyki zawodowej
  • nazwę Uczelni / Jednostki kierującej
  • proponowany termin i miejsce odbywania praktyki zawodowej
  • zakres praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in. (np. praktyka pielęgniarska, lekarska, zajęcia stażowe, itp.).
 2. Do podania należy dołączyć 2 egz. porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych, skierowanie i program praktyk oraz złożyć w Sekretariacie Zarządu Spółki.
 3. Podanie zostanie zaopiniowane przez Ordynatora, Przełożoną Pielęgniarek i Położnych lub Kierownika komórki organizacyjnej, w której będzie odbywana praktyka zawodowa. Po wstępnej akceptacji zgodę na odbywanie praktyki wydaje Prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie.
 4. W przypadku zgody na odbywanie praktyki zawodowej należy uzupełnić podanie o aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, inne badania wskazane przez Centrum Zdrowia, ubezpieczenie OC, NNW obejmujące ryzyko ekspozycji na zakażenia, oświadczenie o pokryciu ewentualnych kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia NNW oraz potwierdzenie dokonania opłaty za praktykę.
 5. Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych zostanie podpisane przez Prezesa Zarządu Spółki i 1 egz. przesłany do Uczelni kierującej po spełnieniu wszystkich wymogów przez studenta tzn. zostanie złożony komplet aktualnych dokumentów przed terminem rozpoczęcia praktyki.
 6. W ustalonym terminie student zgłasza się o godz. 8:00 w komórce organizacyjnej gdzie odbywa praktykę. Wszelkie szczegóły związane z zajęciami praktycznymi można uzyskać u opiekuna praktyk (tj. w zależności Ordynator, Przełożona Pielęgniarek i Położnych lub Kierownik danej komórki organizacyjnej), który ustala ze Specjalistą ds. bhp i ppoż termin szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.
 7. Każda osoba przyjęta na praktykę odbędzie szkolenie bhp. Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp student przedstawia opiekunowi praktyk, celem udokumentowania szkolenia stanowiskowego w danej komórce organizacyjnej.
 8. Student w dniu rozpoczęcia praktyki zostaje zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przeszkolony z zakresu profilaktyki zakażeń.

Dokumenty do pobrania:

W momencie zawarcia przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią / Jednostką kierującą oraz po spełnieniu wymagań wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej, zajęcia praktyczne zostaną zrealizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem (programem praktyk).

Student skierowany na praktykę jest zobowiązany do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w Centrum Zdrowia w Mikołowie, przepisów o ochronie danych osobowych, zasad etyki zawodowej oraz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Polecenia związane z programem praktyk winien wykonywać według wskazówek osoby nadzorującej przebieg tej praktyki z ramienia spółki.

Zapytania lub inne informacje można kierować do Sekretariatu
e-mail: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
tel. 32 226 08 60 (pn.-pt. w godzinach 7:30-15:05)

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA GRUPY STUDENTÓW

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. organizuje również zajęcia dydaktyczne dla grup studentów. Aby nawiązać współpracę w tym zakresie należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Spółki podanie z określeniem zakresu, terminu oraz planowanej liczby słuchaczy w zajęciach dydaktycznych. Załącznikiem do podania powinien być wzór porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na podstawie złożonego podania zostanie umówione spotkanie z Prezesem Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie w sprawie omówienia szczegółów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych.

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem zajęć dydaktycznych dla grupy studentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Umów