Dokumentacja medyczna

Formy dostępu do dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Osoby te mogą uzyskać dokumentację medyczną, w jednej z poniższych form:

  • do wglądu, w tym do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych (np. w karetce pogotowia) – albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Korzystając z tej formy pacjent i inne uprawnione osoby mogą sporządzać notatki z dokumentacji lub zrobić zdjęcia;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej tylko w szczególnych przypadkach

Wydanie oryginału dokumentacji jest możliwe tylko w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Miejsca składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej szpitalnej należy składać w pokoju 345 (II piętro, budynek szpitala ul.Waryńskiego 2)

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej ambulatoryjnej należy składać w Poradni, w której dokumentacja powstała i jest przechowywana.

(wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji do pobrania – tutaj)

Przed odebraniem dokumentacji należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.