Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia w Mikolowie

 

 

Wstęp Deklaracji

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www. szpital-mikolow.com.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  03.02.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2021r.

Dane podmiotu: Centrum Zdrowia w Mikołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów

www.szpital-mikolow.com.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo,
 • zdjęcia z galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, co wynika ze specyfiki skryptów generujących dynamicznie te galerie,
 • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie przeglądarki,
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł.

Ułatwienia zwiększające status dostępności

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 

 • nawigacja w menu,
 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości, podświetlane linki,
 • możliwość korzystania w wyszukiwarce na stronie z ekranowej klawiatury qwerty,
 • współpraca z darmowym czytnikiem ekranu (ang. Screen reader) NVDA dla systemu Microsoft Windows.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  11.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do  kontaktu  jest pan :

Paweł Macioł
e:mail : pmaciol@szpital-mikolow.com.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numery  telefonów : 32 325 75 72

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zamieszczać uwagi dotyczące braku zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Szpitala Powiatowego w Mikołowie:

Do budynku Szpitala prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Katowickiej prowadzi przez utwardzoną nawierzchnią i  znajduje się na tym samym poziomie co chodnik prowadzący do obiektu.

W budynku po wejściu,  na poziomie 0 znajduje  się portiernia z  szatnią dla pacjentów w której na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić  informacji lub pomocy. Na tym samym poziomie znajduje się Izba Przyjęć.

Drugie wejście prowadzi do poradni i pracowni specjalistycznych i znajduje się z drugiej strony budynku  przy ulicy Waryńskiego 2 z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz automatycznie otwieranymi drzwiami. Budynek posiada windy, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Krawędzie schodów wewnątrz Szpitala zostały oznakowane pasami ostrzegającymi.

W budynku Szpitala  na każdym piętrze znajdują się oznakowane  toalety, z systemem przyzywowym, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe  dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Mikołowie znajdują się z przodu i z boku budynku z wjazdem od strony ulicy Katowickiej oraz z drugiej strony budynku od ulicy Waryńskiego. Na każdym z parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Szpitalu Powiatowym w Mikołowie dla osób niewidomych lub niedowidzących na  Izbie Przyjęć  dostępny jest egzemplarz Praw  Pacjenta w alfabecie  Braille´a.

Informacje dotyczące budynku  Administracji – ulica Waryńskiego 2

Sekretariatu Spółki Centrum Zdrowia znajduje się w  2 piętrowym oddzielnym budynku z głównym wejściem od od strony ulicy Waryńskiego. Budynek wyposażony jest w osobową platformę podnośnikową. Do pomieszczeń na pietra prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Osoby niepełnosprawne mogą komunikować się z Kancelarią za pomocą oznaczonego dzwonka, umieszczonego przed wejściem do budynku, po czym wskazana osoba schodzi do petenta.

Do budynku i pomieszczeń Administracji, w których prowadzi się obsługę  interesantów , można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Krawędzie schodów wewnątrz budynku zostały oznaczone pasami ostrzegającymi.

Informacje dotyczące budynku Przychodni Wielospecjalistycznej -ulica Waryńskiego

 Pomieszczenia Przychodni Wielospecjalistycznej usytuowane są w  2 piętrowym budynku przy ulicy Waryńskiego.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ulicy Waryńskiego. Do wejścia prowadzą zarówno małe schody jak i podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na parterze znajduje się Rejestracja do wszystkich funkcjonujących Poradni.

W budynku działa winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem Przychodni znajduje się parking z 1 miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Informacje  dotyczące budynków  Przychodni Wielospecjalistycznej- ulica Okrzei 31               

Do budynku Przychodni prowadzi jedno wejście główne, utwierdzone z poziomu chodnika od strony ulicy Okrzei 31. Do wejścia prowadzą  schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się Ogólna Rejestracja i  wydzielone miejsce dla pacjentów oczekujących na wizytę.

Na 1 piętrze  w budynku  znajduje się Dział Fizjoterapii.

W budynku jest dostępna winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze i na  pierwszym piętrze budynku  znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Przychodni znajduje się parking z 1 miejscem wydzielonym dla osób niepełnosprawnych.

W skład Przychodni  wchodzą 3 filie świadczące  us ługi medyczne w ramach POZ dla okolicznych mieszkańców , i tak :

Filia Nr 1 znajduje się w budynku w miejscowości Mokre. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Wojska Polskiego . Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wszystkie dostępne pomieszczenia znajdują się na tzw. wysokim parterze. W budynku znajduje się wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking.

Filia Nr 2 znajduje się w miejscowości Paniowy . Główne wejście do budynku POZ jest utwierdzone i  prowadzi  z poziomu chodnika od ulicy Przelotowej 3. Budynek jest parterowy. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia NR 3 znajduje się w miejscowości Kamionka  przy ulicy Katowickiej 91.Budynek jest parterowy. Do budynku prowadzi  jedno wejście główne, utwardzone  z poziomu chodnika. W  budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia dla dzieci zdrowych i chorych znajduje się w  parterowym, wydzielonym budynku przy ulicy Okrzei 31. Do poradni  zgodnie z podziałem prowadzą dwa  wejścia.

Przed budynkiem znajdują się schody i podjazd  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące budynku ZPO  w Łaziskach Górnych.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody. W budynku funkcjonuje winda.

Sekretariat  znajduje się na parterze, wchodząc wejściem głównym  utwardzonym do budynku z poziomu chodnika. Osoby niepełnosprawne mogą komunikować się z sekretariatem za pomocą oznaczonego dzwonka, umieszczonego przed wejściem do budynku.

Przed budynkami znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Pozostałe informacje:

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych  i oznaczeń w alfabecie Braille´a.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i  głosowy – tablice informacyjne, personel.

Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz, częściowo w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Centrum Zdrowia w Mikołowie  w zakresie PJM ( polskiego języka migowego) nie można skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą komunikować się za pomocą Karty komunikacji z osobą głuchą, dostępną we wszystkich lokalizacjach Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Czytelny system tablic i punktów informacyjnych.

Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny,  na drogach ewakuacyjnych zastosowano oświetlenie awaryjne oraz systemy sygnalizacji pożarowej.

Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.

 

 

Opracował:
Renata Grabowska-Lisek
Inspektor BHP