Punkt pielęgniarski 32 325 75 57

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej specjalizuje się przede wszystkim w rehabilitacji wczesnej osób ze znacznymi deficytami neurologicznymi - głębokie niedowłady we wczesnych fazach udaru mózgu,
z współistniejącymi zaburzeniami mowy i innych funkcji poznawczych - pamięci, uwagi, koncentracji. W trakcie pobytu zapewniamy pacjentom całodobową opiekę medyczną, kompleksową rehabilitację ruchową dostosowaną do potrzeb
i możliwości pacjenta, zabiegi fizykalne, terapię psychologiczną i logopedyczną, terapię zajęciową. Usprawnianie pacjentów odbywa się
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do terapii. Zajęcia z terapii zajęciowej umożliwiają pacjentom naukę czynności codziennych, których wykonywanie jest utrudnione przez istniejącą niepełnosprawność.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy schorzenia neurologicznego na podstawie skierowania lekarza z oddziału: neurologii, neurochirurgii, OIOM, chirurgii ogólnej, ortopedii
i traumatologii.

W przypadku przewlekłych schorzeń neurologicznych obowiązuje skierowanie z poradni: neurologicznej, neurochirurgicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej.

Pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia przez Ordynatora Oddziału. Pacjenci po przyjęciu są badani, oceniane są ciężkość uszkodzeń oraz ubytków, co staje się podstawą indywidualnego programu terapii, realizowanego w oddziale przez
3 do 12 tygodni.

Zespół Oddziału tworzą lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji leczniczej, neurologii, chorób wewnętrznych, specjaliści z zakresu psychologii
i logopedii, personel pielęgniarski i pomocniczy, terapeuci zajęciowi oraz zespół fizjoterapeutów.

Ordynator
dr n. med. Maciej Makuch
Lekarz
lek. Elwira Zalejska
Pielęgniarka Oddziałowa
Tatiana Sobel
Logopeda
mgr Bogusława Maculewicz
mgr Karolina Pawlak
Psycholog
mgr Sylwestra Pietraś
mgr Magdalena Kulczycka-Lorek
Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Łyszczarz
Anna Szarek
Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów
mgr Anetta Stawinoga

×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.