Nr przetargu Dotyczy Termin składania ofert
ZP/04/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych 22.02.2019
PP/02/2019 Dostawa jednorazowych artykułów higienicznych 21.02.2019
PP/01/2019 Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów biochemicznych 13.02.2019
ZP/03/2019 Doposażenie Szpitala Powiatowego w Mikołowie w aparaturę medyczną w celu osiągnięcia kompleksowej opieki nad kobietą i noworodkiem 12.03.2019
ZP/02/2019 Dostawa leków 22.01.2019
ZP/01/2019 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
14.01.2019Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 MIKOŁÓW, woj. Śląskie
strona internetowa www.szpital-mikolow.com.pl

ogłasza przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro PP/01/2019 na zadanie:

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów biochemicznych

SIWZ:

   Warunki zamówienia
   Formularz ofertowy
   Umowa
   Załącznik nr 1

Korespondencja:


Wynik:

   Wynik×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.