Punkt pielęgniarski 32 325 75 66

Oddział Geriatryczny rozpoczął działalność
w styczniu 2012 roku. Posiada 20 łóżek, w tym salę intensywnego nadzoru z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych. Działalność oddziału zapewnia diagnostykę i leczenie chorób wieku podeszłego w szerokim zakresie. W tym celu wykorzystuje bazę diagnostyczną szpitala: laboratorium analityczne, pracownie USG
i endoskopii, pracownie badań holterowskich
i spirometrycznych oraz zakład diagnostyki obrazowej (TK). W przypadkach niezbędnych korzysta
z konsultacji lekarzy wielu innych specjalności. Pacjentów otacza staranną opieką dobrany zespół specjalistów geriatrów doświadczonych pielęgniarek, psycholog i fizjoterapeuta. Średni czas pobytu pacjenta w oddziale wynosi 10 dni.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie geriatrii.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Pacjenta zawierającym informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Ordynator
lek. Marcin Sosnowski
Z-ca Ordynatora
dr n. med. Andrzej Kurek
Psycholog
mgr Grażyna Prachniak
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Rochel

×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.