Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) ul.
Waryńskiego 2,
reprezentowana przez Prezesa Spółki: Mateusz Niewdana, tel. 32 325 75 00, fax. 32 226 08 60 adres e-mail:
kancelaria@szpital-mikolow.com.pl

2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych prowadzi Inspektor ochrony danych Pan Robert Haberko,tel. 32 3257552,
fax. 32 226 08 60 , adres e-mail: iod@szpital-mikolow.com.pl, adres do korespondencji : IOD Centrum Zdrowia w
Mikołowie sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz innych działań medycznych
wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także w celu
zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze; w szczególnych przypadkach może mieć zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. d;

5. Administrator przetwarza także dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą na podstawie
art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty
świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., aktualny spis podmiotów współpracujących z
Centrum Zdrowia dostępny jest w Dziale umów.

7. Pani/Pana dane (dokumentacja medyczna) będą przechowywane przez okres, który wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi

a) 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
b) 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia;
c) 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej
zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników;
d) 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie przechowywane poza
dokumentacją medyczną pacjenta;
e) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania
lub zlecenia lekarza;
f) 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy
świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że
pacjent odebrał skierowanie,
g) 22 lata w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia wynikające z art. 63
RODO tj. prawo dostępu, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych
osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były
zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem , prawo do przenoszenia
danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile nie koliduje to z innymi przepisami prawa.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie może skutkować brakiem
możliwości realizacji celu przetwarzania danych tj. prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego. Niepodanie danych
dobrowolnych w niektórych przypadkach może bardzo utrudnić realizację świadczenia medycznego.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.