1. Strona główna
  2. RODO - Informacja dla Pacjentów Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez

Prezesa Spółki: dr Cezary Tomiczek,

tel. 32 325 75 00, fax. 32 226 08 60 adres e-mail: kancelaria@szpital-mikolow.com.pl

  • inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Robert Haberko,

tel. 32 325 75 52,  fax. 32 226 08 60 , adres e-mail: iod@szpital-mikolow.com.pl,

adres do korespondencji : IOD Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów.

  • Pani/P ana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  • zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.