Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r.
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zawarła umowę
z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pt.

„Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne”.

 

Termin realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 398 687,34 

Wydatki kwalifikowane :  3 792 139,99  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 223 318,99

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne.

 

Cel Projektu. Realizacja Projektu spowoduje zmniejszenie emisji substancji wpływających na jakość powietrza poprzez zmniejszenie ilości energii wykorzystywanej do funkcjonowania obiektów Wnioskodawcy.

 

Zakres prac w ramach projektu:

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie termomodernizacji budynków polegającej:

  • w przychodni na: wymianie starych okien, ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem 25 cm wełny mineralnej, ociepleniu ścian zewnętrznych nadziemia 16 cm styropianu, ociepleniu ścian cokołowych i ścian przy gruncie 10 cm styropianu,
  • w szpitalu na: ociepleniu w budynku administracyjnym ścian zewnętrznych nadziemia 16 cm styropianu i ścian cokołowych 8 cm styropianu oraz wymianie starych okien.

Ponadto w szpitalu planuje się zamontować 12 powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła współpracujących z dwoma istniejącymi kotłami: gazowym i gazowo – olejowym, które będą pracować w szczycie.

 

Jednocześnie w skład inwestycji wchodzi wymiana oświetlenia w szpitalu polegająca na zastąpieniu 1259 kompaktowych świetlówek fluorescencyjnych oraz tradycyjnych opraw żarowych kompaktowymi świetlówkami LED i oprawami z żarówkami LED.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także montaż na dachu szpitala mikroinstalacji fotowoltaicznej 40,95 kW, w skład której wejdą m.in.:

– monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o mocy 325 Wp,

– wysokosprawne falowniki trójfazowe,

– konstrukcja mocująca.