Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2022 r.
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zawarła umowę
z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pt.

„Rozwój e-Usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie”.

 

Termin realizacji projektu: od 18.03.2020 r. do 31.08.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 3 256 425 zł

Wydatki kwalifikowane: 3 255 195 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 766 915,73 zł

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”

Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

 

Przedmiotem projektu jest dostosowanie i modernizacja infrastruktury sieciowej
i teletechnicznej, zakup oprogramowania, zakup sprzętu oraz prace wdrożeniowe w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o.

 

Celem Projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości e-usług publicznych
w obszarze zdrowia w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

 

Zakres prac w ramach projektu:

  • dostosowanie/modernizacja infrastruktury sieciowej i teletechnicznej,
  • zakup infrastruktury serwerowej, macierzowej oraz sieciowej wraz niezbędnym oprogramowaniem,
  • zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uruchomienia e-usług,
  • zakup oprogramowania oraz dodatkowe rozwiązania na potrzeby e-usług (oprogramowanie e-usług oraz system obiegu dokumentacji).