Działając na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870) Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. informuje o wniesieniu petycji datowanej na dzień 14 września 2020r. i  datowanej na dzień 15 września 2020r. (przekazanej do Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. – data wpływu 15 września 2020r.), zamieszczając poniżej ich cyfrowe odwzorowanie (skany).

Wobec braku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotów wnoszących petycję – powyższe dane zostały pominięte.

 

Informuję, że na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2) ustawy o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870) obie wskazane wyżej petycje pozostawia się bez rozpatrzenia, albowiem nie spełniają one wymogów określonych w obowiązujących przepisach – wskazanych powyżej.