OGŁOSZENIE

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o.

 1. Waryńskiego 2

43-190 Mikołów

tel. 32/325 76 35

ogłasza konkurs ofert NR Kon/2/2021

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Badania mikrobiologiczne

                                              

   

 1. Okres świadczenia usług od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami, druk formularza ofertowego
  i projekt umowy można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7, codziennie
  od 8:00 do 15:00 lub pobrać ze strony internetowej (www.szpital-mikolow.com.pl).
 3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 16.12.2021 r. do godziny 10:00.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21.12.2021 r.
 5. O wyniku postępowania zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci. Zostanie on również podany do wiadomości przez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
 6. Oferenci pozostają związani przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Oferentom  przysługuje prawo do protestu i odwołania zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm).
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert.