OGŁOSZENIE

 

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o.

 1. Waryńskiego 2

43-190 Mikołów

tel. 32/325 76 35

ogłasza konkurs ofert NR Kon/2/2023

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Badania mikrobiologiczne

                                              

 1. Okres świadczenia usług od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami, druk formularza ofertowego
  i projekt umowy można pobrać ze strony internetowej (www.szpital-mikolow.com.pl).
 3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 15.12.2023 r. do godziny 8:00.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 19.12.2023 r.
 5. O wyniku postępowania zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci. Zostanie on również podany do wiadomości na stronie internetowej.
 6. Oferenci pozostają związani przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Oferentom  przysługuje prawo do protestu i odwołania zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561 z późn. zm).
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert.