Informujemy, że w dniu 19 października 2018 r.
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. zawarła umowę
z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
na dofinansowanie projektu pt.

„Doposażenie Szpitala Powiatowego w Mikołowie w aparaturę medyczną w celu osiągnięcia kompleksowej opieki nad kobietą i noworodkiem”.

Termin realizacji projektu: od 02.05.2018 r. do 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 1 330 824,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 130 795,12 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem projektu jest doposażenie oddziałów Centrum Zdrowia w Mikołowie
Sp. z o. o. realizujących opiekę nad matką i dzieckiem. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną oddziału ginekologiczno-położniczego, bloku porodowego, oddziału noworodkowego oraz bloku operacyjnego.

Cel Projektu. Realizacja Projektu pozwoli na poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności świadczonych usług medycznych. Zakres został zdefiniowany w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego, zdiagnozowane potrzeby społeczne.

Efekty realizacji projektu:

  • poprawa warunków leczenia,
  • wzrost bezpieczeństwa i przeżywalności pacjentów (szybka diagnoza, wdrożenie leczenia),
  • spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
  • spadek kolejek/czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne,
  • wzrost wykorzystania łóżek szpitalnych, skrócenie czasu hospitalizacji, poprawa wskaźnika przeżywalności,
  • kompleksowość i koordynacja procesu leczenia w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym,
  • wzrost skuteczności, efektywności i ekonomiczności świadczeń,
  • spadek kosztów hospitalizacji/absencji pacjentów.

Sprzęt otrzymany w ramach projektu: