Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2, 43-190 MIKOŁÓW, woj. Śląskie
strona internetowa www.szpital-mikolow.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 221 000 euro ZP/05/2019 na zadanie:

Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych i analizatora parametrów biochemicznych oraz dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych

Termin składania ofert: 15.03.2019 roku

SIWZ:

Korespondencja:

Wynik: