Przetarg publiczny o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – PP/3/2019

Zadanie: Dostawa drobnego sprzętu medycznego
Termin składania ofert: 11.06.2019 roku

SIWZ:

Wyniki: