Zasady przyjęć

Wizyta w poradni specjalistycznej Centrum Zdrowia w Mikołowie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ i wymaga wcześniejszej rejestracji.
Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku

 • osobiście: poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 18.30  oraz piątek w godzinach 7.30 – 16.00 (wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne), w rejestracji w głównym budynku szpitala (wejście od ul. Waryńskiego);
 • telefonicznie: poniedziałek – czwartek w godzinach 7.30 – 18.30  oraz piątek w godzinach 7.30 – 16.00 (wizyty pierwszorazowe oraz kontrolne) pod numerem tel. 32/ 325 75 44 ;
 • elektronicznie: https://erejestracja.szpital-mikolow.com.pl/erejestracja.php

Skierowanie nie jest wymagane przy rejestracji m.in.do:

 • ginekologa i położnika;
 • onkologa;
 • poradni terapii uzależnień;

oraz w przypadku świadczeń:

 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorych nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla osób posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Skierowanie jest wystawiane w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.
Pacjent zgłaszając się do rejestracji powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, tj. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) i kartę elektroniczną ŚOW NFZ. Jeśli system elektroniczny EWUŚ nie potwierdzi uprawnień do bezpłatnego leczenia a pacjent wie, iż ma do nich prawo, można złożyć stosowne oświadczenie (druk dostępny w rejestracji) lub okazać inne dokumenty „papierowe”, np. legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba nadzorująca pracę rejestracji:

Przełożona Pielęgniarek i Położnych – mgr Barbara Kubica, tel. 32/ 325 75 54

Do dyspozycji pacjentów jest również ogólnopolski Informator o terminach leczenia.
W informatorze dostępnym pod adresem https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ można znaleźć informację:

 • o miejscu gdzie najszybciej można uzyskać dany rodzaj świadczeń zdrowotnych,
 • o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń danego rodzaju w najbliższej okolicy,