Zasady przyjęć

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej zatrudnionej w Centrum Zdrowia w Mikołowie.Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń, tj. imiennie do lekarza, pielęgniarki, położnej.

Aby zarejestrować się do lekarza POZ pacjent może zgłosić się do rejestracji osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub elektronicznie.Pacjent zgłaszając się do rejestracji powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, tj. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) i kartę elektroniczną ŚOW NFZ.

Jeśli system elektroniczny EWUŚ nie potwierdzi uprawnień do bezpłatnego leczenia a pacjent wie, iż ma do nich prawo, można złożyć stosowne oświadczenie (druk dostępny w rejestracji) lub okazać inne dokumenty „papierowe”, np. legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie z zakładu pracy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz POZ może skierować pacjenta:

  • na określone badania laboratoryjne wynikające z procesu leczenia,
  • na badania diagnostyczne: gastroskopia i kolonoskopia, RTG, do lekarza specjalisty lub do szpitala, na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • na rehabilitację,
  • na leczenie uzdrowiskowe.