Misja

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu. Towarzystwo powstało w roku 1957.

PTP jest towarzystwem profesjonalnym, naukowym i posiada osobowość prawną. Swoją działalność opiera na statucie.

Najwyższą władzą PTP jest Krajowy Zjazd Delegatów.

Zjazdy odbywają się co 4 lata. Podczas zjazdu, który odbył się w listopadzie 2013 roku w Warszawie, określono główne kierunki działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego tj.:

  1. aktywizacja pielęgniarek na rzecz samorealizacji oraz kreowania tożsamości zawodowej,
  2. zwiększanie liczby członków Towarzystwa,
  3. podnoszenie kwalifikacji członków,
  4. organizowanie doskonalenia zawodowego przed i podyplomowego,
  5. pełnienie wiodącej roli jako pioniera innowacji w pielęgniarstwie klinicznym, edukacji i nauce,
  6. tworzenie płaszczyzny współpracy stowarzyszeń pielęgniarskich, łączenie działań na rzecz pielęgniarstwa,
  7. współpraca z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą,
  8. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i bezpieczeństwa pacjentów (uchwała XV KZD)