Uprzejmie informuje się, że brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Neurologicznego w roku 1997 oraz Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w roku 1996.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej wydanie do 31.07.2019 po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1318) oraz § 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).

Mikołów, 17.06.2019