Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.


Fundusze Unijne

W dniu 16 lutego 2010 r. nastąpiło uroczyste oddanie po modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Okrzei 31. Wartość robót wyniosła 2, 1 mln zł, z czego 1,2 mln zł pochodzi z funduszy unijnych, natomiast pozostała kwota została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie. W Przychodni znajdują się gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety dla dzieci oraz Poradnia profilaktyki i leczenia odwykowego, przeniesiona z ul. Wyzwolenia. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Mikołowskiego i Gminy Mikołów.
02.09.2009 Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie zakupił gastroskop z torem wizyjnym oraz myjkę ultradźwiękową do mycia gastroskopu. Wyposażenie Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego
w Mikołowie zostało sfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9. "Zdrowie i rekreacja" oraz z dotacji Gminy Mikołów, Łaziska Górne i Ornontowice oraz PKO i PZU. Wartość zakupionej aparatury wynosi 251 tys. zł.
Gastroskop służy do badania górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badania te wykonywane są bezpłatnie zarówno pacjentom szpitalnym jak i pacjentom kierowanym przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego powiatu mikołowskiego i są nieodzownym elementem profilaktyki i wczesnego leczenia raka żołądka.
Nowoczesny sprzęt pozwolił poprawić komfort badania i podejmowania decyzji w sprawie dalszego leczenia jak również umożliwia szkolenie lekarzy.


24.06.2009 Trwa remont przebudowa przychodni wielospecjalistycznej przy ul. Okrzi 31. Projekt jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.


04.05.2009 Remont i przebudowa Przychodni Wielospecjalistycznej w Mikołowie przy ul. Okrzei 31


×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.