Praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego
W Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego dla studentów / uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia. Szpital Powiatowy funkcjonuje z wdrożonym
i certyfikowanym system zarządzania jakością oraz dysponuje wyspecjalizowaną kadrą w specjalności chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, neonatologii, ginekologii i położnictwa. Praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego przeprowadzane są według programów praktyk dostarczanych przez Uczelnie / Jednostki kierujące. Osoby skierowane do odbywania praktyk mogą zapoznać się z pracą Szpitala Powiatowego w Mikołowie, Przychodni Wielospecjalistycznej oraz działów administracyjnych.
Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia praktyk jest zawarcie porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. a Uczelnią / Jednostką kierującą.
Podpisanie Porozumienia poprzedza podanie osoby zainteresowanej odbyciem praktyki zawodowej lub Uczelni o przyjęcie na praktykę, skierowane do Prezesa Zarządu za pośrednictwem Sekretariatu
w siedzibie Spółki przy ul. Waryńskiego 2 pokój nr 7.
... rozwiń całość

Wymagania wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych
i innych form kształcenia praktycznego:

 • podanie o przyjęcie na praktykę ,
 • 2 egzemplarze porozumienia pomiędzy Centrum Zdrowia w Mikołowie a Uczelnią 1,
 • imienne lub zbiorcze skierowanie z Uczelni kierującej oraz program praktyki,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych2,
 • szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B, inne badania wskazane przez Centrum Zdrowia2,
 • ubezpieczenie OC, NNW obejmujące ryzyko ekspozycji na zakażenia2,
 • oświadczenie o pokryciu ewentualnych kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia NNW ,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za praktykę (wg cennika)
 • ochronne ubranie medyczne w przypadku odbywania praktyk w komórkach medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie.


 • Krok po kroku ...

  1. Należy przygotować podanie skierowane do Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie
   Sp. z o.o. zawierające:
   • imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu kontaktowego osoby zainteresowanej odbywaniem praktyki zawodowej
   • nazwę Uczelni / Jednostki kierującej
   • proponowany termin i miejsce odbywania praktyki zawodowej
   • zakres praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in. (np. praktyka pielęgniarska, lekarska, zajęcia stażowe, itp.).

  ... rozwiń całość


  Dokumenty do pobrania

 • Wzór podania o odbycie praktyk zawodowych
 • Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych
 • Oświadczenie o pokryciu ewentualnych kosztów postępowania poekspozycyjnego w ramach posiadanego ubezpieczenia NNW

 • W momencie zawarcia przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią / Jednostką kierującą oraz po spełnieniu wymagań wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej, zajęcia praktyczne zostaną zrealizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem (programem praktyk).

  Student skierowany na praktykę jest zobowiązany do przestrzegania zasad i regulaminów obowiązujących w Centrum Zdrowia w Mikołowie, przepisów o ochronie danych osobowych, zasad etyki zawodowej oraz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Polecenia związane z programem praktyk winien wykonywać według wskazówek osoby nadzorującej przebieg tej praktyki z ramienia spółki.

  Zapytania lub inne informacje można kierować do
  Sekretariatu
  e-mail: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
  tel. 32 226 08 60 (pn.-pt. w godzinach 7:30-15:05)  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA GRUPY STUDENTÓW

  Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. organizuje również zajęcia dydaktyczne dla grup studentów. Aby nawiązać współpracę w tym zakresie należy złożyć w Sekretariacie Zarządu Spółki podanie
  z określeniem zakresu, terminu oraz planowanej liczby słuchaczy w zajęciach dydaktycznych. Załącznikiem do podania powinien być wzór porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na podstawie złożonego podania zostanie umówione spotkanie z Prezesem Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie
  w sprawie omówienia szczegółów związanych z organizacją zajęć dydaktycznych.

  W przypadku zainteresowania zorganizowaniem zajęć dydaktycznych dla grupy studentów prosimy
  o kontakt telefoniczny lub mailowy:
  Dział Umów
  e-mail: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
  tel. 32 325 76 39 (pn.-pt. w godzinach 7.30-15.05)


  1obowiązuje wzór porozumienia Centrum Zdrowia w Mikołowie bądź porozumienie Uczelni, która podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego spółki
  2po utworzeniu kserokopii dokumenty zostaną zwrócone

  ×