Wizyta u lekarza

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom, które

... rozwiń całość

Poradnie specjalistyczne

Wizyta w poradni specjalistycznej Centrum Zdrowia

w Mikołowie odbywa się na podstawie skierowania

... rozwiń całość

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
W Centrum Zdrowia w Mikołowie świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są wyłącznie dzieciom do 18 roku życia.

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może

... rozwiń całość

Osoby przebywające w Polsce tymczasowo

Aby uzyskać świadczenia, należy udać się do lekarza posiadającego kontrakt z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Do lekarza specjalisty niezbędne jest uzyskanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, nie jest ono wymagane w stanach nagłych.


Przyjęcie do szpitala

Pacjent przyjmowany jest do szpitala na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza

lub bez skierowania - w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

... rozwiń całość


Badania diagnostyczne

Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami diagnostycznymi, w których dzięki zastosowaniu sprzętu diagnostycznego można wykonać badania w zakresie:

... rozwiń całość


Świadczenia zdrowotne poza kolejnością


Karta praw i obowiązków pacjenta


Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Podejmując działania na rzecz zapewnienia praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Centrum Zdrowia w Mikołowie powołany został Pełnomocnik ds. praw pacjenta. Pełnomocnik posiada kompetencje do działania w imieniu Prezesa Zarządu, we wszystkich sprawach odnoszących się do praw pacjenta.

Pełnomocnik ds praw pacjenta
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
mgr Dorota Wójcik – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Każda skarga/wniosek podlegają postępowaniu wyjaśniającemu. W związku z tym wszystkie skargi i wnioski składane są w formie pisemnej:
 • u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta lub w Sekretariacie Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400 w budynku Administracji Spółki w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 (parter) tel. 32 325 75 21
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: dwojcik@szpital.mikolow.com.pl,
 • listownie na adres Spółki: Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
 • faxem: 32/226 08 60

 • Udostępnienie dokumentacji medycznej

  Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

 • złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w Dziale Statystyki Medycznej - przy szatni w wejściu głównym do szpitala ( wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej )
 • potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem
 • Opłaty: Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem “


  Opieka Duszpasterska

  Kaplica szpitalna dostępna jest codziennie od godziny 07:30 do 21:00. Kaplica znajduje się na parterze naprzeciw wejścia na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Msze Św.: w niedziele i święta o godzinie 10:00. Komunia Święta - na oddziałach szpitalnych od poniedziałku do soboty od 07:30 lub w niedzielę na Mszy Św. o godz. 10:30 lub po Mszy św. Sakrament pokuty i Sakrament namaszczenia chorych - udzielane są na życzenie pacjenta na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Telefon do kapelana: 32 226 01 19, 604 335 138 Telefon do pastora: 32 226 20 32


  Odwiedziny pacjentów w Szpitalu

  Zaleca się odwiedzanie pacjentów w godzinach od 12:00 do 18:00, w godzinach nocnych za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego. Wszyscy odwiedzający obowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni i - w trosce o utrzymanie czystości w szpitalu - do zakupu obuwia ochronnego (cena za parę 1 zł); automat przy szatni. Wstęp dzieci w wieku poniżej 12 lat na oddział jest zabroniony. Regulamin odwiedzin


  Bezpłatny Internet dla pacjentów

  Pacjenci Szpitala Powiatowego w Mikołowie oraz osoby odwiedzające mają możliwość korzystania z Infomatu znajdującego się przy portierni na parterze z dostępem do bezpłatnego, całodobowego Internetu.


  Regulamin Organizacyjny Spółki

  Cennik

  Polityka antykorupcyjna Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie


  Magazyn "Po pierwsze pacjent"

  Nr 1 , Nr 2 , Nr 1/2014 , Nr 2/2014 , Nr 1/2015


  Diety poszpitalne
  1Dieta bezglutenowa
  2Dieta bezresztkowa
  3Dieta bogato białkowa
  4Dieta dla pacjentów z chorobą reumatyczną
  5Dieta kleikowa
  6Dieta łatwo strawna
  7Dieta łatwostrawna
  8Dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego w chorobie wrzodowej żołądka i XII - cy
  9Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika
  10Dieta niskobiałkowa
  11Dieta o zmodyfikowanej konsystencji
  12Dieta po totalnej resekcji żołądka
  13Dieta podstawowa
  14Dieta przed badaniem stolca na utajoną obecność krwi
  15Dieta w chorobach nerek
  16Dieta w nadciśnieniu tętniczym
  17Dieta w przewlekłym zapaleniu nerek.
  18Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów
  19Przyczyny wytworzenia ileostomii. Dieta
  20Sposób podawania żywienia dojelitowego
  21Zalecenia dla pacjentów stomijnych. Dieta
  22Żywienie pacjenta po udarze mózgu
  23Żywienie po ostrym zapaleniu trzustki
  ×
  INFORMACJA DLA PACJENTÓW
  CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.