Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o
43-190 Mikołów ul. Waryńskiego 2
tel. 32 325 76 35 fax. 32 226 08 60
email: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
KRS 0000335411
NIP 635-180-25-38
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Rejestr Wojewody Śląskiego 0000 0002 3827
Kapitał zakładowy: 6 405 700,00 zł.
Konto bankowe:
PKO BP Tychy 59 1020 2528 0000 0002 0269 3463

Spis telefonów


Właściciel Powiat Mikołowski
Rada Nadzorcza
Grażyna Sarnes Przewodnicząca
Danuta Bywalec Z-ca Przewodniczącej
Tomasz Michalik Sekretarz
Dyrekcja
Władysław Perchaluk Prezes Zarządu
dr n. med. Jacek Czapla Dyrektor ds. Medycznych
Karol Jeleń Główny Księgowy
Dorota Wójcik Pełnomocnik ds.
Zarządzania Jakością
  Pełnomocnik ds.
Praw Pacjenta
Barbara Kubica Przełożona
Pielęgniarek i Położnych
Grzegorz Szmajduch Kierownik Pionu
Administracyjno-Gospodarczego


×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.