Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o
43-190 Mikołów ul. Waryńskiego 2
tel. 32 325 76 35 fax. 32 226 08 60
email: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
KRS 0000335411
NIP 635-180-25-38
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Rejestr Wojewody Śląskiego 0000 0002 3827
Kapitał zakładowy: 6 405 700,00 zł.
Konto bankowe:
PKO BP Tychy 59 1020 2528 0000 0002 0269 3463

Spis telefonów


Właściciel Powiat Mikołowski
Rada Nadzorcza
Grażyna Sarnes Przewodnicząca
Danuta Bywalec Z-ca Przewodniczącej
Tomasz Michalik Sekretarz
Dyrekcja
Władysław Perchaluk Prezes Zarządu
dr n. med. Jacek Czapla Dyrektor ds. Medycznych
Marek Popek Dyrektor ds. administracyjno – finansowych
Karol Jeleń Główny Księgowy
Dorota Wójcik Pełnomocnik ds.
Zarządzania Jakością
  Pełnomocnik ds.
Praw Pacjenta
Barbara Kubica Przełożona
Pielęgniarek i Położnych
Grzegorz Szmajduch Kierownik Pionu
Administracyjno-Gospodarczego


×
INFORMACJA DLA PACJENTÓW
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Waryńskiego 2, reprezentowana przez Prezesa Spółki: Władysława Perchaluka,
  2. inspektorem ochrony danych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest Pan Jakub Juraszczyk, e-mail: jjuraszczyk@szpital-mikolow.com.pl, nr tel: 32 32 57 633,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO,
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.. Aktualny spis podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia dostępny jest w dziale umów,
  5. zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  6. na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji świadczonych usług medycznych.