Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o
43-190 Mikołów ul. Waryńskiego 2
tel. 32 325 76 35 fax. 32 226 08 60
email: sekretariat@szpital-mikolow.com.pl
KRS 0000335411
NIP 635-180-25-38
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Rejestr Wojewody Śląskiego 0000 0002 3827
Kapitał zakładowy: 6 405 700,00 zł.
Konto bankowe:
PKO BP Tychy 59 1020 2528 0000 0002 0269 3463

Spis telefonów


Właściciel Powiat Mikołowski
Rada Nadzorcza
Grażyna Sarnes Przewodnicząca
Danuta Bywalec Z-ca Przewodniczącej
Tomasz Michalik Sekretarz
Dyrekcja
Władysław Perchaluk Prezes Zarządu
dr n. med. Jacek Czapla Dyrektor ds. Medycznych
Karol Jeleń Główny Księgowy
Dorota Wójcik Pełnomocnik ds.
Zarządzania Jakością
  Pełnomocnik ds.
Praw Pacjenta
Barbara Kubica Przełożona
Pielęgniarek i Położnych
Grzegorz Szmajduch Kierownik Pionu
Administracyjno-Gospodarczego


×